SLOVNÍK POJMŮ

V našem elektronickém slovníčku pojmů naleznete vysvětlení všech základních i méně známých výrazů a zkratek, na které můžete narazit v souvislosti s tématem udržitelnost v oděvním průmyslu.

Certifikace B Corporation je osvědčení, které podnikům uděluje nezisková organizace B Lab. Certifikované podniky splňují nejvyšší standardy sociálního a environmentálního chování, veřejné transparentnosti a právní odpovědnosti za vyvážení zisku a účelu. Vzniká tak komunita, ve které je síla podniků využívána k dobré věci. Konkrétně se komunita B Corp snaží o snižování nerovností, nižší míru chudoby, zdravější prostředí, budování silnější komunity a vytváření kvalitnějších pracovních míst.

Perfluorouhlovodíky, neboli PFC, je odolná chemická sloučenina zajišťující vodě-odpudivost. Bohužel je tak odolná, že postrádá vlastnost rozkladu. Ukončení životního cyklu produktů s touto úpravou je pak velmi náročné, jelikož zatěžuje životní prostředí. Látka jako taková není nebezpečná pro nositele produktu s touto úpravou, nicméně může být nebezpečná pro vodní toky anebo půdu v blízkosti výroby. Většina značek působících v Evropě by z důvodů regulace měla přestat používat PFC C8 (8 atomů uhlíku), jelikož bylo vědecky prokázáno, že dopad této sloučeniny je vážný. Značky se proto uchýlily k impregnaci typu C6 (6 atomů uhlíku). Ani ta ale není plně bezpečná, má pouze menší dopad na životní prostředí. Pokud značka používá heslo "PFC-free", mělo by jít pouze o úpravu zcela bez přítomnosti PFC, nikoli se zastoupením C6.

Jedná se o systém, který vznikl ve Švýcarsku v roce 2000. Bluesign® představuje vizi šetrného přístupu k výrobě textilu a prostředků k jeho ochraně, případně údržbě. Certifkát zastřešuje celý výrobní řetězec od získávání materiálu po používání chemikálií potřebných pro úpravu, číštění nebo údržbu oděvu. Označení bluesign® u textilních produktů zaručuje, že tento produkt byl vyroben v bezpečnějším a udržitelnějším prostředí pro lidi, kteří v něm pracují a žijí. Bluesign® tak minimalizuje dopad textilního odvětví na životní prostředí a současně se snaží vybízet textilní odvětví ke zvyšování úsilí v oblasti udržitelných procesů.

Záměrem této evropské iniciativy je zajistění kvalitních pracovních podmínek při výrobě produktů v rámci celého dodavatelského řetězce. Jak při výrobě, tak distribuci produktů musí být respektovány základní pracovně právní a etické zásady jako například spravedlivé odměňování, ochrana životního prostředí nebo nulová tolerance dětské práce.

Jedná se koncept, který je založen na vytvoření důmyslného/minimalistického šatníku, který obsahuje vzájemně kombinovatelné kousky oblečení, bot a doplňků. Vytvoření capsule wardrobe šatníku je možné považovat za krok k minimalismu, kdy se člověk zbavuje zbytečných kousků z přetékajících skříní, které není schopen zkombinovat. Záměrem je tedy poskládat šatník, který bude tvořen kvalitními, nadčasovými a hlavně vzájemně kombinovatelnými kousky.

Pokud patříte mezi vyznavače minimalistického šatníku, tak si u nás svůj kvalitní i nadčasový kousek určitě vyberete!

COSMOS je jednotný evropský standard pro přírodní a bio kosmetiku skládající se ze dvou úrovní Cosmos Natural a Cosmos Organic. Při certifikaci produktu dochází ke sledování všech aspektů nákupu, výroby, marketingu a kontroly kosmetických produktů. Ani na jedné úrovni nesmí produkt obsahovat GMO, chemikálie, ftaláty anebo parabeny. Minimální podíl surovin z ekologického zemědělství je pro obě úrovňě 95 %. Hmotností podílu těchto látek navíc musí být minimálně 20 % z celkové váhy produktu.

Cost-per-Wear je finanční ukazatel definující náklad za kus oblečení na počet nošení. Lze snado vypočítat pomocí vzorce: CPW = zaplacená cena daného kousku oblečení / počet dnů nošení. Díky tomu si každý může spočítat, jak se vyplatí investovat do drahého, ale kvalitnějšího kousku oblečení, který sice více stojí, ale zato déle vydrží. Častokrát lze díky tomuto ukazateli zjistit, že dražší kousky se tak v kontextu počtu nošení vyplatí mnohem více než levné a nekvalitní fast-fashion produkty.

Certifikace Cradle to Cradle je celosvětově uznávané měřítko bezpečnějších a udržitelnějších produktů, které jsou vyrobeny pro cirkulární neboli oběhovou ekonomiku, kde je odpad znovu použit jako zdroj pro výrobu nového produktu. K získání certifikace jsou výrobky posuzovány z hlediska environmentálního a sociálního výkonu v pěti kritických kategoriích udržitelnosti: materiální zdraví, opětovné použití materiálu, správa energie z obnovitelných zdrojů a uhlíku, správcovství vody a sociální spravedlnost.

CSR neboli Corporate Social Responsibility (společenská odpovědnost firem) je koncept založený na propojení obchodních praktik se sociálními a environmentálními aspekty. Dle definice Zelené knihy Evropské unie z roku 2001 se jedná o dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí s firemními akcionáři.

Dead-stock neboli "mrtvé zásoby".

Jedná se o pracovní činnost, která je vykonávána dítětem, které nedosáhlo zákonného věku pro práci.

Dodavatelský řetězec představuje systém dodavatelů, obchodníků a dopravců, kteří dodávají suroviny, materiály a polotovary k výrobě finálního produktu a pak samotný produkt doručují k finálnímu zákazníkovi.

Odolný vodu odpuzující prostředek, kterým je pokryta tkanina, aby se stala hydrofobní (odolná vůči vodě).

Je nezávislá mezinárodní certifikační společnost, která se zabývá certifikací a kontrolou výrobků, které obsahují suroviny z kontrolovaného ekologického zemědělství. Ochrannou známku Ecocert mohou získat produkty, které neobsahují geneticky modifikované suroviny, parabeny, phenoxyethanol, PEG deriváty, nanočástice, silikony, syntetické parfémy a barviva a ingredience získané z mrtvých zvířat.

Jedná se o certifikaci používanou v Evropě od roku 1992. Označení Ecolabel zaručuje, že výrobky nebo služby jsou šetrné k životnímu prostředí. Tato certifikace dodržuje normu ISO 14024 - environmentální kritéria, která je nutné dodržovat po celou dobu životnosti produktu. Mezi tato kritéria patří mimo jiné nízká spotřeba vody, nízká uhlíková stopa a podpora recyklace a reparace.

Jedná se o evropské pracovní právo, kterým jsou upraveny základní nadnárodní standardy zaměstnanosti a partnerství při práci v Evropské unii a dalších zemích, které dodržují Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod.

Je mezinárodní nezisková organizace, která se věnuje zlepšování životů pracovníků po celém světě. Asociace sdružuje univerzity, organizace občanské společnosti a společensky odpovědné firmy. Především se soustředí na řešení problematiky obtěžování nebo zneužívání na pracovišti, bezpečného pracovního prostředí, svobody sdružování a kolektivního vyjednávání, odměňování odpovídající mzdou a dalších oblastí spojených s pracovním právem.

Mezinárodní organizace Fair Wear Foundation vznikla v roce 1999 a snaží se o zlepšování pracovních podmínek na pracovištích textilního průmyslu. Soustředí se především na textilní výrobu v Číně, Indii, Bangladéši a Turecku. Členské společnosti se zavazují k implementaci "Kodexu pracovních postupů" do celého dodavatelského řetězce, aby byla móda spravedlivá pro všechny.

Více >

Jedná se o alternativní přístup ke konvenčnímu obchodu. Fairtrade přístup je založený na partnerství mezi výrobci a kupci produktů. Spravedlivá cena komodity (např. organická bavlna, len aj.) zajišťuje, že zemědělci a pracovníci získají spravedlivě zaplaceno, pěstují s ohledem na životní prostředí a jejich děti mohou např. chodit do školy.

Více >

Jedná se o nerostnou surovinu vytvořenou geologickými silami z organických odpadů a mrtvých těl dříve žijících biologických organismů. Příkladem je ropa, zemní plyn anebo uhlí.

FSC certifikát zaručuje, že naše obaly byly vyrobeny z materiálů pocházejících z udržitelných zdrojů a byly získány z lesů hospodárným způsobem.

Více o balení >

GRI neboli Globální reportingová iniciativa, je mezinárodní nezávislá organizace, která pomáhá podnikům, vládám a jiným organizacím pochopit a sdělit jejich dopady na otázky související s ekonomickými, sociálními a environmentálními výsledky. Tato organizace propaguje vykazování udržitelnosti už od roku 1997.

Jedná se o iniciativu Organizace spojených národů, která stojí na deseti základních principech, a to v oblasti lidských práv, práce, životního prostředí a protikorupčního opatření.

Zvyšování průměrné teploty zemské atmosféry, které je trvalé a způsobuje klimatické změny.

Geneticky modifikované organismy jsou ty, jejichž genetický materiál byl cíleně změněn jinou než přirozenou cestou. Mezi způsoby docílení těchto změn patří například působení mutagenů, ionizující záření anebo genetické inženýrství (vnesení genů jiných organismů).

Program GoodShipping je první iniciativou v oblasti udržitelné přepravy na světě, která nabízí společnostem po celém světě možnost snížit znečišťování během kontejnerové přepravy za pomoci biopaliv.

Certifikace GOTS zaručuje, že výrobek je vyroben z organických textilních vláken a celý výrobní proces je ekologicky čistý a sociálně spravedlivý. Je tak chráněno životní prostředí, zdraví pracovníků i konečných spotřebitelů. Současně GOTS zahrnuje požadavky na etické a sociální aspekty výroby. Farmářům a pracovníkům ve výrobě jsou tak zajištěny dobré pracovní podmínky.

Jsme hrdí, že všechny naše produkty na e-shopu Zdravetricko.cz mají certifikaci GOTS, a přesahují tak legislativní nároky na kvalitu textilu v Evropské unii i České republice.

Vice o certifikaci GOTS >

Pojem je možné označit jako dezinformaci, jejímž záměrem je vytvořit u veřejnosti (spotřebitelů) dojem environmentálně zodpovědné firmy (organizace).

Jedná se o mezinárodní standard spadající pod Textile Exchange, jehož cílem je zvýšit využívání recyklovaných materiálů v produktech a zajistit dobré environmentální i sociální postupy ve výrobě. Certifikace je udělována na základě verifikace třetí stranou.

Vyvinut SAC, Higg Index představuje sadu nástrojů, které umožňují přesně měřit a hodnotit udržitelnost společnosti nebo produktu. Jeho cílem je poskytnout módnímu průmyslu jednotný certifikační systém validní pro celý výrobní řetězec a všechny jeho aspekty.

ISO je mezinárodní orgán pro stanovování norem složený ze zástupců národních normalizačních orgánů. Organizace byla založena 23. února 1947 a vytváří celosvětové průmyslové a obchodní standardy.

Mezinárodní standard systému environmentálního managementu spravovaný ISO.

Snižování emisí uhlíku například nákupem kreditů prostřednictvím projektů na snižování emisí.

Organizace založené za účelem uspokojení konkrétních potřeb nebo společensky prospěšného cíle. Zpravidla nejsou závislé na vládách.

Oběhová ekonomika je alternativou k tradiční lineární ekonomice, kde jsou surové materiály přeměněny na produkty, prodány a na konci jejich životnosti odloženy jako odpad ve spalovnách nebo na skládkách. Princip cirkulární ekonomiky je naopak v tom, že je "odpad" přeměňován na nový zdroj a znovu použit. Je tak uzavírán tok materiálů a prodlužuje se životní cyklus produktu.

Oběhová ekonomika je alternativou k tradiční lineární ekonomice, kde jsou surové materiály přeměněny na produkty, prodány a na konci jejich životnosti odloženy jako odpad ve spalovnách nebo na skládkách. Princip cirkulární ekonomiky je naopak v tom, že je "odpad" přeměňován na nový zdroj a znovu použit. Je tak uzavírán tok materiálů a prodlužuje se životní cyklus produktu.

Jedná se o energii, která je vyrobená z obnovitelných zdrojů, jež mají schopnost se přirozeně obnovovat. Mezi tyto obnovitelné zdroje patří biopaliva, vodní, sluneční nebo větrná energie.

Jedná se o chemické prostředky, které se používají k eliminaci ztrát při pěstování kulturních rostlin.

Označení "PETA - Approved Vegan" zaručuje, že produkty neobsahují žádné živočišné složky a že žádné zvíře při výrobě netrpělo.

Více >

Osvětu o pomalé módě šíří Kate Fletcherová (Center for Sustainable Fashion), která jí sama definuje jako módu, která nepodléhá trendům, je variabilní a nadčasová. Jde o protiklad tzv. rychlé módy.

Podstata principu trojího prospěchu je, že daná organizace se nesoustředí pouze na dosahování zisku a ekonomického růstu (aspekt zisku), ale i na environmentální dopad své činnosti (aspekt životního prostředí) a v neposlední řadě i na sociální odpovědnost své činnosti (aspekt lidí).

Jedná se o proces, kdy se materiály určené k likvidaci shromažďují, přepracovávají a znovu se používají.

Jedná se o zprávu, ve které jsou poskytnuty informace o ekonomických, environmentálních, sociálních a správních aspektech organizace. Jedná se o metodu internalizace a zlepšování závazku organizace k udržitelnému rozvoji způsobem, který lze prokázat interním i externím zúčastněným stranám.

"Rychlá móda" (fast fashion) je označení pro levnou a lehce dostupnou módu, která je produkována v obrovské kvantitě a nízké kvalitě. Často kopíruje poslední trendy a je "in" pouze jednu sezónu, zákazník má tedy tendenci tyto produkty rychle měnit. Při výrobě nejsou často dodržovány dobré pracovní podmínky a ani nejsou eliminovány dopady na životní prostředí.

Plyny (např. oxid uhličitý, ozon nebo metan) zachycující teplo a přispívající ke globálnímu oteplování. Jejich omezení je podmíněno šetrnější konzumací energií a zdrojů.

Textile Exchange je globální organizace, která pomáhá členským firmám v jejich úsilí o udržitelnost.

Míra otevřenosti a sdílení informací nejen v rozhodovacím procesu organizace.

Koncept, který je založen na tom, že současný ekonomický vývoj a potřeby současné generace neohrozí schopnost uspokojení potřeb budoucích generací.

Proces přeměny odpadu v nový materiál. Upcyklací dochází k eliminaci plýtvání zdroji. Příkladem může být například využití zbytkové látky k ušití roušky.

Americké ministerstvo zemědělství uděluje vlastní certifikaci produktům, které pocházejí z ekologického zemědělství (minimální hranice je 95 %). Kromě původu surovin, složení, zpravování anebo balení je kontrolován i přístup ke zvířatům. Ta musí pocházet z volného chovu a musí být živena krmivem z ekologického zemědělství bez obsahu antibiotik a hormonů.